IJMUIDEN - De provincie Noord-Holland juicht het toe dat het Rijk zich aansluit bij de initiatieven van de provincie en gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen voor een gezonde en duurzame leefomgeving in de IJmond.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven meer betrokken te willen zijn bij het creëren van een gezonde leefomgeving door maatregelen om schadelijke uitstoot van Tata Steel te verminderen en het bedrijf te verduurzamen.

Scherpere wetgeving van Rijk nodig
Gedeputeerde Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu Jeroen Olthof: 'We werken als provincie samen met de IJmondgemeenten om de gezondheidsrisico's voor omwonenden van Tata Steel te verminderen. We scherpen de vergunning aan, recent nog met het nieuwe geurbesluit. Maar voor een gezondere IJmond is meer nodig dan de provincie zelf aan wettelijke bevoegdheden heeft om maatregelen te treffen. Scherpere wet- en regelgeving is noodzakelijk, en het belang van een gezonde leefomgeving moet nadrukkelijk een plek hebben bij de verduurzaming en energietransitie van Tata Steel die nu is ingezet. De provincie heeft daarom het Rijk opgeroepen om samen met ons te werken aan een gezondere IJmond en een schoner en duurzamer Tata Steel. Noord-Holland juicht het toe dat het ministerie van IenW, in navolging van de provincie, nu ook een plan van aanpak voor een gezonde leefomgeving rond Tata Steel heeft opgesteld. De provincie ziet ernaar uit hiervoor met het ministerie op te trekken om samen de noodzakelijke maatregelen te nemen. Daarmee wordt aangevangen met betere wet- en regelgeving en is er een basis om de gezonde leefomgeving een betere plek te geven bij de verduurzaming en energietransitie van Tata Steel.'

Plan van Aanpak
Het plan van aanpak van het ministerie van I&W "Op naar een gezondere leefomgeving in de IJmond: Aanpak voor het beperken van de luchtverontreinigende emissies van Tata Steel Nederland" is in nauwe samenspraak met de provincie Noord-Holland tot stand gekomen.
Een onderdeel van het plan van aanpak is monitoring, waarin de provincie het voortouw heeft. Monitoring is van belang om de uitstoot van Tata Steel, de effecten van de Roadmap+ van Tata Steel en stoffen in de leefomgeving rond Tata Steel, voor iedereen navolgbaar, begrijpelijk en betrouwbaar maken.
De provincie wil ook het stofdepositie-onderzoek herhalen om te zien of de hoeveelheid lood en PAK in de stofdepositiemonsters afneemt. Het ministerie van IenW heeft aangegeven hieraan mee te willen betalen.
In het plan van aanpak is opgenomen dat er verder onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de effecten van de omschakeling naar waterstof door Tata Steel op milieu en gezondheid. De provincie heeft zich hard gemaakt om ook naar die aspecten te kijken bij de verduurzaming van de staalproductie.
Het ministerie van EZK is betrokken bij de verschillende randvoorwaarden die essentieel zijn voor het slagen van de transitie naar waterstof bij Tata Steel. Als grootverbruiker kan Tata Steel de omschakeling naar waterstof in het gehele Noordzeekanaalgebied aanjagen.

Programma Tata Steel 2020-2025
De plannen van het Rijk sluiten aan bij het Programma Tata Steel 2020-2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond, dat de provincie Noord-Holland, de gemeente Beverwijk, de gemeente Heemskerk en de gemeente Velsen gezamenlijk hebben opgesteld.
Het Programma Tata Steel 2020-2050 bestaat uit een samenhangend pakket van bestaande en nieuwe maatregelen, zowel voor de korte (periode 2020-2022) als voor de lange(re) termijn (2050). Voor een gezondere en veilige leefomgeving in de IJmond is een brede aanpak nodig.
Het programma in een notendop: meer en intensiever toezicht, aangescherpte vergunningen, continu onderzoek naar de gezondheid en de leefomgeving, betere communicatie met de omwonenden en samenwerking tussen de verschillende overheden. En op de langere termijn de transitie naar een innovatieve en duurzame staalproductie. De overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar schoon waterstof speelt daarbij een belangrijke rol.