KENNEMERLAND - Uit het verslag van de paddenwerkgroepen in Kennemerland blijkt dat het seizoen 2018 bijzonder was. Op zaterdag 3 maart kon er nog geschaatst worden en kort daarop volgde op 10 maart meteen een topavond van de amfibieëntrek. Een uitschieter was de melding van maar liefst 410 kleine watersalamanders op 12 maart door paddenwerkgroep Velsen. In Castricum werd extreem vroege trek gemeld van grote aantallen groene kikkers. In totaal werden er dit voorjaar door 270 vrijwilliger 21.037 padden, kikkers en salamanders handmatig overgezet. Alle dieren die via paddentunnels trekken zijn hierin niet meegenomen. Ondanks alle inzet waren er ook nog 921 verkeersslachtoffers te betreuren.

100 dieren bevrijd uit straatkolken
Van maart t/m mei controleren de vrijwilligers dagelijks de emmers die zijn ingegraven op plekken waar veel trek is van amfibieën uit bossen en duinen naar plekken met water. Een ochtend overslaan is er niet bij, want er kunnen tientallen padden en kikkers in een emmer zitten. Snel handelen in dan belangrijk. Vrijwilligers maken zich ook druk over de padden en kikkers die terechtkomen in straatkolken. In Castricum werden bijvoorbeeld 100 bruine kikkers uit straatkolken bevrijd. Anders zouden deze daar dood zijn gegaan.

Meer salamanders in Kennemerland
Uit de cijfers die al deze vrijwilligers verzamelen blijkt dat het aantal van de gewone pad elk jaar achteruit gaat. Een sluitende verklaring is hiervoor niet te vinden. Gedacht wordt aan de klimaatveranderingen als oorzaak en ook aan de enorme achteruitgang van insecten. Het aantal rugstreeppadden piekte dit jaar. Van de kleine watersalamander worden er tijdens de trek steeds meer waargenomen, vooral bij de paddenwerkgroep Velsen. Deze toename is alleen hier en zien we niet terug in landelijke cijfers.

Probleemlocaties worden nog aangepakt
Er zijn nog wel probleemlocaties waar dieren de paddenschermen weten te omzeilen. RAVON heeft in samenwerking met vrijwilligers daar onderzoek naar gedaan. Door Provincie Noord-Holland en PWN wordt een plan van aanpak uitgewerkt.
De paddenwerkgroepen worden door PWN en Landschap Noord-Holland gefaciliteerd. De Provincie, gemeenten Bloemendaal, Heemskerk en Bergen zijn als wegbeheerder en eigenaar van de aangelegde voorzieningen ook zeer actief betrokken bij de amfibieënbescherming. Het aanzienlijke aantal vrijwilligers is ook een signaal aan wegbeheerders en aan de regio dat het als uitermate zinvol wordt gevonden om deze bijzondere diergroep te blijven beschermen.