NOORD-HOLLAND - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen de komende jaren extra investeren in onder meer het versnellen van de energietransitie, infrastructuur, mobiliteit, natuur, gezonde leefomgeving, digitalisering en databeveiliging. Dat staat in de Kaderbrief 2019, de basis voor de begroting van de provincie Noord-Holland voor 2019.

Gedeputeerde Elisabeth Post (Financiën): “De vooruitzichten voor Noord-Holland zijn positief. De economie groeit en het aantal banen is sterk gestegen. Dat biedt de mogelijkheid om te investeren in belangrijk en kansrijke opgaven zoals infrastructuur, energietransitie en digitalisering. Dat maakt de provincie nog duurzamer, sterker en aantrekkelijker voor bewoners, bezoekers en bedrijven.”

Versnellen energietransitie
De energietransitie heeft een grote impact op onze maatschappij en onze economie. Het gaat om de verandering van een energie-intensieve economie gebaseerd op fossiele grondstoffen naar een energieduurzame circulaire economie op basis van hernieuwbare grondstoffen. Uit een recente verkenning blijkt dat de energietransitie grote kansen biedt, daarom (co)financiert de provincie projecten die deze versnellen.

Verduurzamen infrastructuur
De provincie Noord-Holland wil koploper zijn in het bijdragen aan (inter)nationale doelstellingen op het gebied van klimaat- en CO2-doelstellingen. Dat doet zij onder meer door bij bouwwerken uit te gaan van de gehele levensduur, zodat gebruikte onderdelen opnieuw zijn te monteren en hergebruiken. Op termijn zorgt de provincie ervoor dat haar infrastructuur bestaat uit duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen verkrijgbare grondstoffen. Daarnaast wil de provincie haar infrastructuur inzetten om duurzame energie op te wekken, bijvoorbeeld door het uitrusten van (delen van) fietspaden met een zonnewegdek.

Versterken natuur
De provincie streeft naar een biodiverse natuur met een grotere verscheidenheid aan planten en dieren. Zowel landschappelijk als met het aantrekken van vooral bijen en vlinders, liggen er kansen om meer te doen met de provinciale (vaar)wegen. Dat is mogelijk door de groene stroken langs wegen en vaarwegen te verbeteren. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van kruidenrijke bermen, planten van bomen of struiken of deze juist weg te halen. Deze initiatieven zorgen voor een fraaier landschap, vergroten de verscheidenheid aan dieren en planten en verbeteren de lucht door het vasthouden van fijnstof. De provincie is ook verantwoordelijk voor de afronding van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Volgens huidige prognoses ontstaat er een tekort vanaf 2025. Daarom wordt er vanaf 2020 gestart met het aanvullen van het toekomstige tekort.

Digitalisering, cybersecurity en databeveiliging
Informatie speelt bij alle provinciale taken maar zeker ook bij dienstverlening een cruciale rol. Dat gaat van digitaliseren van werkprocessen tot bijvoorbeeld slimme verkeerslichten voor betere doorstroming van verkeer en een gezondere leefomgeving door minder uitstoot van gassen. Om zowel de kansen te benutten als ook de risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten, denk bijvoorbeeld aan hacken, zijn investeringen noodzakelijk op het gebied van digitalisering, cybersecurity en beveiliging gegevens.

Kaderbrief
In de Kaderbrief (download, pdf 714 KB) geven Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hun visie op de te verwachten financiële ontwikkelingen en voor de komende jaren. Hiermee vraagt het college aan Provinciale Staten wat de financiële kaders zijn voor de begroting van 2019 en de meerjarenraming 2019-2022. De Kaderbrief is de start van de jaarlijkse beleids- en begrotingscyclus. Provinciale Staten behandelt de Kaderbrief op 09 juli 2018. Voor 1 september bieden GS de begroting 2019 aan de Staten aan. Op 12 november stellen Provinciale Staten de definitieve begroting 2019 vast.