NOORD-HOLLAND - De provincie Noord-Holland, NS, ProRail en de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort slaan met een opgesteld actieprogramma de handen ineen om de stationsomgevingen te verbeteren in de regio IJmond/Zuid-Kennemerland.


Door woningbouw, bedrijvigheid en de daarbij horende vervoersdrukte beter op elkaar aan te sluiten, worden reistijden korter. Ook draagt dit bij aan duurzame mobiliteit en blijft het landschap rond dorpen en steden behouden. Dit wordt gedaan door het concentreren van woningen, bedrijven en voorzieningen rondom aantrekkelijke stationsomgevingen (OV-knooppunten), het voorzien in goede routes en het verbeteren van faciliteiten zoals fietsenstallingen en parkeergelegenheden bij OV-knooppunten.

Geplande acties

Concrete acties die bij meerdere stations worden uitgevoerd zijn bijvoorbeeld het realiseren van voldoende fietsparkeerplekken en het ontwikkelen van gemengde woon-werk locaties rond OV-knooppunten zoals Haarlem en Beverwijk.

Daarnaast wordt er verkend hoe bezoekers van nabijgelegen recreatie- en natuurgebieden, zoals het recreatiegebied Spaarnwoude, gestimuleerd kunnen worden om met het OV te reizen. Hierbij hoort ook het vergroenen en verduurzamen van stations. Een voorbeeld hiervan is dat bij het plaatsen van liften bij station Driehuis, de stationstoegang een groen dak krijgt.

Alle geplande acties zijn in dit actieprogramma terug te lezen.