VELSEN - Met de aanplant van 151 bomen heeft de gemeente Velsen twee vergroeningsprojecten gerealiseerd langs de Pontweg en de Velserbroekse Dreef. Daarmee is invulling gegeven aan een deel van de compensatie van de bomenkap aan de Zeestraat in Beverwijk door TenneT in 2019.

Met het planten van de eerste iep langs de Pontweg in Velsen-Noord, gaf wethouder Sebastian Dinjens eind januari dit jaar het startschot voor de vergroening. Met de pont in de rug, zijn links 60 nieuwe iepen geplant als compensatie voor kap door TenneT. Tegelijkertijd is de groene buffer aan de rechterkant van de weg, tussen het fietspad en de achterliggende industrie, gerenoveerd.

Bomenlaan
Rechts van de weg staat nu een mix van populier, berk en eik. “De ruimte tussen deze bomen is gevuld met 5.500 stuks bosplantsoen”, vertelt Maikel Plug namens de gemeente. “Daarbij zitten ook
1.000 zaailingen, die in het kader van de landelijke campagne Meer Bomen Nu door vrijwilligers uit het Wijkeroogpark zijn gered. Over een jaar of tien is de Pontweg een mooie bomenlaan geworden.”


Velserbroekse Dreef
Langs de Velserbroekse Dreef zijn 91 bomen geplant. Maikel: “Het idee hierachter is om een groene keten tussen Santpoort-Noord en Velsenbroek te realiseren. Aan weerszijden van de weg zorgen deze bomen, ter hoogte van het viaduct, voor meer samenhang tussen de gebieden aan de oost- en westkant van de weg. Ook creëer je daarmee een zachtere overgang naar de bebouwing erachter.”


Biodiversiteit
Voor dit deelproject zijn elzen, berken en lindes gebruikt. “Deze soorten sluiten goed aan op de bestaande populieren en wilgen in het gebied. Ook is gekeken naar kansen om de biodiversiteit te versterken. Zo zorgen lindes in de bloeiperiode voor veel nectar en daar worden de bijen in het gebied weer heel blij van.”

Versterken + verbinden
Plug: “De aanplant sluit mooi aan op de doelstellingen van het ‘Groenstructuurplan Velsen visie 2030’ dat in 2019 is vastgesteld. In dat plan hebben we de ambitie uitgesproken om de groen hoofdstructuren te versterken en met elkaar te verbinden. Zo is de Pontweg een belangrijke verbinding tussen IJmuiden, het Noordzeekanaal en Velsen-Noord. De aanplant van deze nieuwe groenstructuur past zo binnen het grotere plaatje voor het Velsense groen.”

Wijkeroogpark
Het groen uit het Wijkeroogpark, dat in januari voor de verplaatsing van het werkterrein van TenneT aan de Leeghwaterweg moest wijken, wordt ook gecompenseerd. Daarvoor ging de netbeheerder met de klankbordgroep Velsen-Noord om tafel. Alle aanbevelingen zijn verwerkt in een notitie die met het college van burgemeester en wethouders besproken is en inmiddels naar de raad is verstuurd https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Velsen/85b3e74f-9443-46d5-92b4- 76a008cb42b5