VELSEN – Gemeenten zijn verplicht gebruikers van voorzieningen op het gebied van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdwet en Participatiewet in de gelegenheid te stellen gevraagd en ongevraagd advies te leveren.

De IJmondgemeenten zien participatie als méér dan een wettelijke verplichting. Wij willen goed luisteren naar ervaringen van inwoners en openstaan voor initiatieven en vraagstukken van alle inwoners. We willen inwoners eerder en anders betrekken. Nog voordat er een plan ligt en op meer manieren dan alleen via overleg met adviesraden.

We gaan daarmee verder dan de wet van ons vraagt. Omdat het belangrijk is om zoveel mogelijk inwoners te bereiken die zich in willen zetten voor een sociale IJmond. Jong, oud, mondig of minder mondig, kwetsbaar of krachtig: we zoeken naar vormen waarbij iedereen kan participeren.

Participatie vroeg organiseren en dicht bij inwoners

Medewerkers van de IJmondgemeenten en leden van de bestaande adviesraden van de gemeenten zijn op pad gegaan om nieuwe vormen van participatie te vinden. In 2016 hebben zij een gezamenlijk stappenplan opgesteld. Resultaat van dit stappenplan is een gezamenlijk opgesteld advies dat deze week in alle collegevergaderingen is besproken en vastgesteld. De gemeenten en de adviesraden zijn het samen eens geworden over een nieuwe werkwijze voor participatie op het gebied van sociale vraagstukken. De ambitie is om vanaf het 2e kwartaal 2018 volgens het nieuwe model te gaan werken. De colleges gaan dit plan nu voorleggen aan de gemeenteraden.

Een participatieraad in elke gemeente

Op dit moment zijn in de gemeenten Wmo-raden en Cliëntenraden Werk & Inkomen actief. Zij adviseren over plannen die aan hen worden voorgelegd. Dat wordt dus anders. Elke gemeente krijgt een lokale participatieraad. Deze lokale participatieraden adviseren de gemeenten over het beter, eerder en breder betrekken van cliënten en geïnteresseerde inwoners bij de planvorming. De bedoeling is om bij elk onderwerp, de meest passende vorm van participatie te organiseren. Dat kan in tijdelijke samenwerkingsvormen, thematafels of digitale raadpleging. Er moet met flexibele vormen gewerkt worden, er is niet één effectieve vorm die op alle vraagstukken past.

Regionaal

Omdat bepaalde vraagstukken regionaal geregeld worden, is het voorstel om ook een regionale participatieraad in te stellen. Taak van de regionale participatieraad is het stimuleren en bewaken van slimme samenwerking voor regionale onderwerpen en ontwikkelingen. Het gaat bijvoorbeeld om vraagstukken op gebied van inkoop van jeugdhulp, beschermd wonen, volkshuisvesting, doelgroepenvervoer of de arbeidsmarktregio.

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven in onze gemeenten. Dat is wat we willen bereiken als het gaat om participatie bij sociale vraagstukken in de IJmond. Uiteindelijk zien we een samenleving in de IJmond voor ons waar inwoners zich gehoord weten. Waar de gemeente goede ideeën en initiatieven van inwoners voor een socialere IJmond mede mogelijk maakt. Waar iedereen meetelt.