IJMOND - Maandagavond, 25 september, is door de wethouders Economische Zaken van Beverwijk, Heemskerk en Velsen het economisch gebiedsprogramma ‘Made in IJmond 2017’ aangeboden aan het bedrijfsleven. Gezien de focus op Maak en de havensector is het programma aangeboden aan vertegenwoordigers van deze sectoren, de heer Jan Boudesteijn en de heer Peter van de Meerakker.

Het economisch gebiedsprogramma is in samenwerking met het bedrijfsleven tot stand gekomen. Daarvoor zijn in de periode maart-mei samen met het bedrijfsleven rondetafelconferenties gehouden. Het gebiedsprogramma bevat een duidelijke focus op Maakindustrie en Havens. Daarmee is bewust gekozen voor de doorontwikkeling van bestaand beleid en het verder versterken van de krachtige sectoren in onze regio. Daarnaast wordt in ‘Made in IJmond 2017’ de scope verbreed naar het thema 'Tech'. We zien kansen voor zogenaamde (innovatieve) 'cross-overs' naar andere krachtige regionale sectoren, zoals de tuinbouw en de zorg. Tegelijkertijd biedt het een 'brug' naar relevante ontwikkelingen en onderwerpen als duurzaamheid, circulaire economie, energie-transitie, etc. Onderliggende programmalijnen in het gebiedsprogramma zijn Innovatie & Ondernemerschap en Arbeidsmarkt & Onderwijs.

De IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen werken in het economisch domein aan het versterken van de onderlinge samenhang door gezamenlijke sturing, duidelijkheid in (economisch) beleid en het aanbrengen van focus. Voor de uitvoering hiervan is in 2016 het programma Economische Samenwerking IJmond (ESIJ) tot stand gekomen, dat voortkwam uit het Regionaal Economisch Bureau.

De inzet vanuit het ESIJ als ook het nieuwe gebiedsprogramma ‘Made in IJmond 2017’ sluiten nauw aan op de regionale (economische) ambities en doelstellingen zoals deze zijn verwoord in de Strategische IJmond Agenda.