HAARLEM - Donderdag 28 september heeft het college de laatste begroting van het coalitieprogramma 2014 – 2018 gepresenteerd aan de raad. De raad stelt deze na controle vast. De begroting laat een positief beeld zien van de gemeente Haarlem en haar ontwikkeling. Waar de vaste schuld eind 2013 nog € 556 miljoen was, is de huidige prognose dat de schuld eind 2017 € 479 miljoen bedraagt. Nu wordt er gefocust op de balans tussen een gezonde financiële organisatie én de ontwikkeling van de stad. Die populairder lijkt dan ooit.

Het schoon houden van de stad is in deze begroting een belangrijke ambitie. Na jarenlang bezuinigen op onderhoud van de openbare ruimte is er vanaf 2018 structureel één miljoen euro extra beschikbaar. Dit geld wordt direct ingezet voor de kwaliteitsverhoging van onder andere het groenonderhoud (vaker maaien/schoffelen, etc.). Ook wordt er twee ton geïnvesteerd in wegonderhoud aan het Beatrixplein, Zomervaart, Van Deventerstraat en diverse kruisingsvlakken in westelijk Meerwijk.

Verder laat de begroting zien hoe de gemeente zich blijft inzetten in het ondersteunen van Haarlemmers uit het sociaal domein. Zoals het principe ‘Ken je klant’. Om mogelijkheden te creëren voor participatie wordt onder andere in kaart gebracht welk talent Haarlemmers hebben, die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. De inspanning hiervan zijn naar verwachting in de loop van 2018 en 2019 zichtbaar.

Voor vrijwel alle Haarlemse woningzoekenden is het lastig om een geschikte woning te vinden. Zij moeten lang wachten op een (sociale) woning. Het college heeft daarom acht ontwikkelzones aangewezen. Hier is het ruimtelijk mogelijk om woningen te bouwen. In een versneld tempo worden circa 7.500 woningen gerealiseerd voor 2025.

Ter voorbereiding op de verwachte groei van het aantal gezinnen met kinderen wordt ingespeeld op het voorzieningenniveau. Zoals de bereikbaarheid, ruimte voor onderwijs, sporten en ruimten voor culturele ontplooiing. Zo wordt onder andere in samenwerking met schoolbesturen extra capaciteit voor onderwijshuisvesting per gebied besproken, dit geldt ook voor de sportbehoefte.

Naast het versnellen van de woningopgave vindt er ook een versnelling plaats op duurzaamheid. Het college maakt zich sterk voor een klimaatneutraal en aardgasvrij Haarlem in 2040. Zo voert Haarlem met TU Delft een haalbaarheidsonderzoek uit naar een aardgasvrije wijk voor het Ramplaankwartier. Ook is er een onderzoek naar de beste manier voor het scheiden van afval in het centrum en bij hoogbouw. In de begroting is onder andere opgenomen hoe hier vorm aan wordt gegeven.

Ook speelt Haarlem in op de kracht en snelheid van de huidige en toekomstige technologie. Deze biedt mogelijkheden om burgers en bedrijven zo goed mogelijk te bedienen in onder andere de informatievoorziening. De ICT-infrastructuur wordt toekomstbestendig gemaakt evenals de informatiebeveiliging en de privacy.

Met deze laatste begroting van het coalitieprogramma 2014-2018 is een stevige basis gevormd om vanuit deze raadsperiode verder te werken aan de ontwikkeling van Haarlem.

De begroting wordt door de gemeenteraad behandeld van 6 tot 9 november.