DEN HAAG - De uitwerking van het landelijke Kustpact voor Noord-Holland is afgerond. Alle 27 samenwerkende partners die het afgelopen jaar onder regie van de provincie Noord-Holland hieraan hebben gewerkt, zijn tevreden met het behaalde resultaat. De balans tussen bescherming van natuur- en landschapswaarden en ontwikkeling van recreatieve bebouwing is goed geregeld in een strandzonering, de bestaande bescherming van de duinen en in afspraken over verdere samenwerking over de duinrand.

Voor het strand was dit voorjaar al een convenant getekend tussen de partners, en voor de duinen bieden de bestaande regels voldoende bescherming. Voor de gebieden direct grenzend aan de duinen, de zogenaamde binnenduinrand, waar verschillende ruimtelijke vraagstukken spelen en de situatie complexer is, hebben de partners procesafspraken gemaakt. Daarbij bekijken zij de vraagstukken die spelen regionaal en integraal. Het gaat dus niet alleen over recreatieve bebouwing, maar ook over woningbouw, landbouw, klimaatadaptatie en energietransitie, en dat samen met andere relevante partijen.

Waar kan geen en waar kan wel, en onder welke voorwaarden, nieuwe recreatieve bebouwing worden toegestaan, was dé vraag vanuit het landelijk Kustpact die moest worden uitgewerkt in een zonering onder de regie van de provincie. Het kustgebied bestaat immers voor een belangrijk deel uit waardevolle en kwetsbare natuur en landschappen. Tegelijkertijd moet de kustveiligheid op orde zijn en heeft de kust grote aantrekkingskracht en economische waarde voor recreatie en toerisme. In de uitwerking van het landelijk Kustpact in Noord-Holland is gezocht naar een goede balans tussen rust en reuring in een dynamisch gebied. Voor het strand is daar eerder een gezamenlijk opgestelde Strandzonering 2025 uitgekomen, die richting geeft aan nieuwe recreatieve ontwikkeling.

De betrokken organisaties onderschrijven nu dat de regels die al voor de duinen gelden, voldoende bescherming bieden en sturing geven voor ontwikkelingen. De Noord-Hollandse duinen zijn grotendeels beschermd natuurgebied, volgens Europese regels als Natura2000 gebied of als Natuur Netwerk Nederland. Daarnaast zijn zij belangrijk voor de waterveiligheid, als grondwaterbeschermingsgebieden en zijn ze aardkundig waardevol of monumentaal. Daardoor is daar in principe geen ruimte voor nieuwe recreatieve bebouwing en/of grootschalige uitbreiding van bestaande bebouwing. Bestaande rechten van ondernemers in de duinen worden uiteraard gerespecteerd.

Er is gezamenlijk geconstateerd dat met name in de binnenduinrand veel meer speelt dan alleen recreatieve bebouwing. Bovendien zijn er onder andere voor de binnenduinrand de afgelopen periode, los van het Toekomstperspectief Kust, door de betrokken gemeenten en andere organisaties al diverse visies gemaakt. Ook maakt de kust deel uit van de provinciale Omgevingsvisie voor Noord-Holland en de gemeentelijke Omgevingsvisies. De betrokken organisaties hebben nu de procesafspraak gemaakt om voor de drie afzonderlijke regio’s Noordkop, Noord- en Zuid-Kennemerland te bezien of de bestaande visies afdoende richting geven voor toekomstige ontwikkeling in de binnenduinrand. De betrokken organisaties blijven dan ook samenwerken nu de uitwerking van het Kustpact formeel is afgerond.

Voor de verdere uitwerking van de afspraken hebben zij in februari, op grond van het Toekomstperspectief Kust, een samenwerkingsagenda en een convenant afgesloten. De ontwikkelingen in de binnenduinrand en de duinen zullen, net als die op het strand, aan de hand daarvan worden besproken. De 27 betrokken organisaties vinden dit voldoende en onderschrijven gezamenlijk dat het nationale Kustpact op deze manier voor Noord-Holland toekomstbestendig is uitgewerkt.